Izvestiya vuzov. Yadernaya Energetika

The peer-reviewed scientific and technology journal. ISSN: 0204-3327

Shelemetyev Vasily Mikhailovich

Deputy Head of Laboratory

JSC «SSC RF-IPPE n.a. A.I. Leypunsky»

vshelemetev@ippe.ru